دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 with R2 Updates Tutorial Series مجموعه آموزش های ویندوز سروِر 2012‌‌ آزمون 410‌‌-70‌ تا 417-70

مطلب نوشته شده
۱۱ مهر ۹۵
دفعات بازدید
1,269

ویندوز سِـروِر قابلیت‌ها و بسترهای بسیار مفید و کارآمدی برای مدیریت سرورها فراهم می‌کند که پرداختن به آنها آموزشی کاملاً استاندارد می‌طلبد. این دوره‌ی آموزشی ، مفاهیم و مهارت‌های کاربُردی آخرین نسخه‌ی محبوب ویندوز سرور (۲۰۱۲) محصول کمپانی مایکروسافت را پوشش داده است. مباحث مهمی مانند نصب و پیکربندی Windows Server 2012 R2 و بسیاری مباحث مربوطه‌ی دیگر که همه با رویکرد موفقیت در آزمون های مایکروسافت (به همراه R2 Updates ) با متُد روز دنیا تدریس شده‌اند.

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-410 with R2 Updates :

 • Installing and Configuring Servers
 • Modifying Your Installation
 • Configuring Server Core
 • Configure Servers for Remote Management
 • Introduction to Active Directory and Basic Installation
 • Active Directory: Managing Accounts
 • Deploy Active Directory IaaS
 • Active Directory Domain Controller Installation
 • Active Directory: Automating User Accounts
 • Active Directory: Computer Accounts, Groups Part 1
 • Active Directory: Groups Part 2, Organizational Units, Delegation
 • Group Policy: Essentials and Multiple Local
 • Group Policy: Central Store and Refresh
 • Group Policy: Scope of Management, Preferences, Starter GPO
 • Group Policy: Security and Templates
 • Group Policy: Rule and Application Enforcement
 • Group Policy: Windows Firewall
 • IPv4
 • IPv6
 • DHCP
 • DNS
 • Desired State Configuration
 • Configuring Hyper-V
 • Hyper-V in R2
 • Configuring Local Storage
 • Storage Spaces Using Enclosures
 • Share and NTFS Permissions
 • Additional Storage Features
 • Work Folders
 • Configuring Printers

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-411 with R2 Updates :

 • Windows Deployment Services: Installing and configuring
 • Powershell for WDS Driver Packages and Groups
 • Windows Deployment Services: Server properties and discover images
 • Windows Deployment Services: Image modification and capture
 • Active Directory Authentication Services
 • Active Directory: UGMC and operations masters
 • Active Directory: RODC and cloned domain controllers
 • Active Directory: Maintenance
 • Active Directory: Account policies
 • Group Policy Objects: Part 1
 • Group Policy Objects: Part 2
 • Group Policy Objects: Part 3
 • Group Policy Objects: Part 4
 • Group Policy Objects: Part 5
 • Group Policy Objects: Part 6
 • Group Policy Objects: Part 7
 • VPN: Part 1
 • VPN: Part 2
 • VPN: Part 3, Routing
 • VPN: Part 4
 • Network Address Translation and RADIUS
 • RADIUS Templates and Network Policy Processing
 • Network Access Protection Part 1
 • Network Access Protection Part 2
 • DNS: Part 1
 • DNS: Part 2
 • Web Application Proxy
 • File Server Resource Manager: Part 1
 • File Server Resource Manager: Part 2
 • Distributed File System
 • Distributed File System R2
 • Encrypting File System and BitLocker
 • Monitoring Servers: Part 1
 • Monitoring Servers: Part 2
 • Monitoring Servers: Part 3
 • Monitoring Servers: Part 4
 • Windows Server Update Services: Part 1
 • Windows Server Update Services: Part 2

 

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-412 with R2 Updates :

 • Network Load Balancing Overview
 • Network Load Balancing Demo: Configuring the Cluster
 • Network Load Balancing Demo: Modifying the Cluster
 • Configuring Cluster Storage and Networking
 • Configuring a Cluster
 • Advanced Clustering and PowerShell
 • Virtual Machine Movement: Clusterless
 • Virtual Machine Movement: Clustered
 • Configure and Optimize Storage
 • BranchCache and NFS
 • Dynamic Access Control Overview
 • Dynamic Access Control Demo
 • Configure Advanced File Services
 • Configure Site-Level Fault Tolerance: Replicas
 • Configuring Site-Level Fault Tolerance: Clusters
 • Configure and Manage Backups: Windows Backup
 • Configure and Manage Backups: Azure and VSS
 • Recover Servers
 • Active Directory Federation Services (ADFS) Overview
 • Active Directory Federation Services (ADFS) Demo
 • Active Directory Federation Services (ADFS) Workplace Join
 • DHCP Overview
 • DHCP Reservations, Policies, and Filters
 • DHCP: IPv6, Multicast Scopes, Superscopes
 • DHCP High Availability: Split Scopes
 • DHCP High Availability: DHCP Failover
 • DHCP: DNS Registration and DHCP Name Protection
 • IP Address Management (IPAM) Overview and Server Configuration
 • IP Address Management (IPAM) Implementation
 • DNSSec Overview, Keys, and Resource Records
 • DNSSec Demo
 • DNS Socket Pool and DNS Cache Locking
 • DNS Logging, Analyze Zone Level Statistics, Configure Delegated Administration
 • DNS: Configure Recursion, Netmask Ordering, and GlobalNames
 • Active Directory Certificate Services: Overview
 • Active Directory Certificate Services: Hierarchy, Standalone vs Enterprise, Install an Enterprise Cert…
 • Active Directory Certificate Services: Manual Enrollment and Revocation
 • Active Directory Certificate Services: CRL Distribution Point and Online Responder
 • Active Directory Certificate Services: Issue Web Server Certs
 • Active Directory Certificate Services: Autoenrollment
 • Active Directory Certificate Services: Configure and Manage Key Archival and Recovery
 • Active Directory Certificate Services: CA Role Separation and Certificate Renewal
 • Active Directory: Multi-Domain and Multi-Forest Environments
 • Active Directory: Interoperability with Previous Versions, Upgrading Domains and Forests, Functional l…
 • Active Directory Trusts
 • Active Directory: SID Filtering, Name Suffix Routing, UPN
 • Active Directory Sites: Overview
 • Active Directory Sites: Demo
 • Active Directory: RODC Replication
 • Active Directory: Sysvol and Replication
 • Active Directory Rights Management Services Overview
 • Active Directory Rights Management Services Demo

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-413 with R2 Updates :

 • Lab Setup
 • Upgrading or Migrating your Environment
 • The Deployment Plan
 • Server Deployment and WDS
 • Setting Up WDS
 • Virtual Machine Manager Overview
 • VMM Basics and Installation
 • VMM – Service Templates and Logical Networks
 • DHCP – Design
 • DHCP – Advanced
 • IPAM – Design
 • IPAM – Setup and Configuration
 • DNS – Securing Zones
 • DNS – Namespace Considerations
 • Deploying Storage Spaces
 • Storage Spaces – Provisioning
 • File & Storage – iSCSI and FibreChannel
 • iSCSI Configuration
 • Designing your Active Directory Environment
 • Configuring Multi-Forest Environments
 • Secure Connections – VPNs
 • Secure Connections – DirectAccess
 • UAG to DirectAccess Migration
 • Implementing DirectAccess
 • Designing Active Directory Sites
 • Active Directory Permissions and Delegation
 • Active Directory Quotas
 • Network Access Protection
 • Branch Office Considerations
 • Exam Cram

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-414 with R2 Updates :

 • Enterprise Data Centers and System Center 2012 R2
 • Planning for Virtual Machine Manager
 • VMM – Host Groups
 • VMM – Libraries
 • VMM – Storage Implementation
 • Virtualized Network Planning
 • Managing Virtual Networks with VMM
 • Planning Virtual Machine Deployment
 • VM Deployment: Profiles and Templates
 • VM Deployment – Sources, Placements, and V2V
 • Hyper-V Replicas
 • Hyper-V Replicas Demo
 • Automation and Self Service Overview
 • VMM and Self Service Deployment
 • Updating your Virtualized Environment
 • System Monitoring Overview
 • Operations Manager – Features
 • Operations Manager – Agent Discovery
 • Operations Manager – VMM Integration
 • High Availability – Storage
 • High Availability – Network Load Balancing
 • High Availability – FailOver Clustering
 • High Availability – Cluster Aware Updating and Hyper-V Failover
 • Backups and Recovery – Business Continuity
 • Backing up your Virtual Environment
 • Active Directory Rights Management – Overview
 • Planning for AD RMS
 • Designing Certificate Services
 • Certificate Distribution and Revocation
 • AD FS Overview
 • Workplace Join & Work Folders

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-415 :

 • Exploring the Architecture and Technologies that Enable a Windows Desktop Infrastructure
 • Planning for Automated Windows Desktop Image Deployment
 • Preparing for and Implementing Windows Deployment Services
 • Automating Windows Installation in WDS
 • Capturing and Deploying Windows Desktop Images with WDS
 • Implementing Light Touch Deployment with the Microsoft Deployment Toolkit
 • Integrating User State Migration and the USMT into Image Deployment
 • Implementing Zero Touch Deployment with System Center Configuration Manager 2012
 • Planning and Implementing Remote Desktop Services Host Servers
 • Connecting Users to Applications with Remote Desktop Web Access and RemoteApp and Desktop Connections
 • Extending RDSH Applications to the Internet with the Remote Desktop Gateway
 • Implementing a VDI Infrastructure with Remote Desktop Virtualization Host
 • Creating and Configuring Virtual Desktop Collections
 • Managing the Remote Desktop Client Experience
 • Planning for and Implementing User State Virtualization
 • Configuring Desktop Security
 • Monitoring the Virtual Desktop Infrastructure
 • Implementing an Updates Infrastructure
 • Tips and Tricks in Maintaining Images

 

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-416 :

 • Designing an Application Distribution Strategy
 • Planning and Implementing Application Compatibility
 • Deploying Applications to the Desktop Part 1 – Group Policy
 • Deploying Applications to the Desktop Part 2 – ConfigMgr 2012
 • Planning and Implementing Application Updates
 • Planning and Implementing Application Upgrades
 • Implementing Applications Security
 • Preparing Virtual Applications
 • Installing and Configuring Application Virtualization Environments
 • Managing Application Virtualization Environments
 • Designing and Implementing a Resilient Virtual Application Delivery Infrastructure
 • Working with App Virtualization in ConfigMgr 2012
 • Planning and Implementing Presentation Virtualization Servers
 • Creating and Configuring Remote Applications
 • Deploying and Managing Remote Applications
 • Designing and Implementing a Resilient Remote Desktop Infrastructure
 • Monitoring Applications
 • Designing and Implementing Business Continuity for Virtual Desktops
 • Updating Applications in Desktop Images

 

سر فصل های دوره آموزشی Microsoft Windows Server 2012 70-417 with R2 Updates :

 • Planning for a Server Installation
 • Server Installation Levels
 • Windows Migration Tools Overview and Tools Demo
 • Windows Migration Tools: Migrating a Role
 • Install Windows Server Full and Core
 • Features on Demand
 • Switching Between Full and Core Installations
 • Add and Remove Features in Offline Images
 • Configuring Server Core Intro and Remote Desktop
 • Configuring Server Core with Commands and Sconfig
 • Configure Services
 • NIC Teaming
 • Desired State Configuration Overview
 • Desired State Configuration Demo
 • Remote Management Methods
 • Remote Management Methods: Server Core
 • Remote Management Methods: Manage Non-Domain Joined Servers
 • Remote Management Methods: DCOM and WinRM, Down-level Server Management
 • Configure Local Storage: Basic and Dynamic Disk Overview
 • Configure Local Storage: Storage Spaces and Demos
 • Create and Mount Virtual Hard Disks (VHDs)
 • Hyper-V Configuring Virtual Machines: Memory
 • Configure Hyper-V Resource Metering and Guest Integration Services
 • Configure Generation 1 and Generation 2 Virtual Machines
 • Hyper-V: Configuring Differencing Drives
 • Hyper-V: Storage Management
 • Hyper-V Networking
 • Install Domain Controllers: Add, Remove, Upgrade
 • Install Domain Controllers: Install From Media
 • Install Domain Controllers: Configure a Global Catalog Server
 • Install Domain Controllers: Resolve DNS SRV Record Registration Issues
 • Deploying Active Directory Infrastructure as a Service in Microsoft Azure
 • Monitor VMs
 • Monitor Real-Time Performance: Task Manager
 • Monitor Real-Time Performance: Resource Monitor
 • Monitor Servers: Performance Monitor Overview
 • Event Viewer
 • Configure Event Subscriptions
 • Configure Network Monitoring
 • Direct Access Overview
 • Direct Access Demo
 • Direct Access: Certificate and DNS Requirements
 • Network Access Protection Overview
 • Network Access Protection Enforcement Types and DHCP Demo
 • Network Access Protection: VPN
 • Configure Domain Controller Cloning: Overview
 • Configure Domain Controller Cloning: Demo
 • Operations Master Overview
 • Operations Master Demo
 • Read-Only Domain Controllers: Overview
 • Read-Only Domain Controllers: Demo
 • Directory Services Repair Mode Authoritative Restore Overview
 • Directory Services Repair Mode Authoritative Restore Demo
 • Clean Up Metadata and Optimize an Active Directory Database
 • Configure Active Directory Snapshots
 • Active Directory Recycle Bin
 • Group Policy Objects: Client Side Extensions, Updates, and Caching
 • Group Policy: Slow Link Processing and Scope of Management
 • Group Policy: Processing Adjustments
 • Group Policy: Adjustments with WMI and Loopback
 • Configure Cluster Storage and Networking
 • Configuring a Cluster
 • Advanced Clustering
 • Virtual Machine Movement: Clusterless
 • Virtual Machine Movement: Clustered
 • Dynamic Access Control
 • File Classification Infrastructure
 • Configure Site-Level Fault Tolerance: Replicas
 • Configuring Site-Level Fault Tolerance: Clusters
 • Configure and Manage Backups: Windows Backup
 • Configure and Manage Backups: Azure and VSS
 • IPAM Overview and Server Configuration
 • IPAM Functional Use
 • Active Directory Federation Services Overview
 • Active Directory Federation Services Demo and Workplace Join
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (بدون امتیاز)
Loading...

لینک دانلود

تمامی لینک ها بی نهایتی شدند .. !

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-410 با لینک مستقیم با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-410 با لینک مستقیم با حجم 592 مگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-411 با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-411 با حجم 801 مگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-412 با لینک مستقیم با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-412 با لینک مستقیم با حجم 110 مگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-413 با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-413 با حجم 675 مگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-414 با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-414 با حجم 793 مگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 70-415 با حجم 397 مگابایت

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 70-416 با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 70-416 با حجم 40 مگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-417 با حجم 1 گیگابایت - پارت 1

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-417 با حجم 1 گیگابایت - پارت 2

دانلود CBT Nuggets Microsoft Windows Server 2012 R2 70-417 با حجم 440 مگابایت - پارت 3

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر شده، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات:

بعدا این پست را در ایمیل خود ببینید !

شما می توانید با ارسال این مطلب به ایمیل خود، سر فرصت آنرا مطالعه کرده و آنرا در میان پست های دیگر فایل نیکو گم نکنید ! همچنین میتوانید این پست را برای دوستان خود از همین طریق ارسال کنید !

برترین ویدیوها

درحال بارگزاری

نظر بدهید

لطفا پیش از ارسال نظر ، به نکات زیر توجه فرمایید :
 • پسورد تمامی فایل ها www.fileniko.com می باشد.
 • دانلود از فایل نیکو فقط از داخل ایران امکان پذیر است ( IP ایران ).
 • درصورت مشاهده هرگونه خطا در هنگام Extract کردن، راهنمای دانلود را بخوانید.
 • از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.
 • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست + نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
 • نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
 • فقط نظراتی که جنبه عمومی داشته باشند تایید و منتشر می شوند.
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و درخواستی ها ارسال نمایید
موارد فوق را مطالعه کردم